Các thì trong tiếng Anh – Sự phối hợp của thì (sequence of tenses)

Sự phối hợp thì là khi có hai mệnh đề trong câu, động từ của mệnh đề phụ phải dựa theo thì của động từ ở mệnh đề chính. Các mệnh đề phải đi theo một mạch logic, ví dụ như hành động xảy ra trong tương lai không thể xảy ra trước hành động trong quá khứ, và đặc biệt là những câu mệnh đề nếu – thì (if-clause).

1. Quy tắc 1

Khi mệnh đề chính ở thì quá khứ (past tense), mệnh đề phụ cũng phải ở thì quá khứ. Ví dụ:

Mệnh đề chínhMệnh đề phụ
She passed the exambecause she studied really hard
He was latebecause he didn’t wake up on time
They didn’t like the moviebecause it was boring

Tuy nhiên, chúng ta có thể dùng thì hiện tại cho mệnh đề phụ kể cả khi mệnh đề chinh ở thì quá khứ CHỈ KHI mệnh đề phụ nói về một sở thích, thói quen hằng ngày hoặc một sự thật hiển nhiên. Ví dụ:

Mệnh đề chínhMệnh đề phụ
Our mom taught us thatthe sun rises in the East (sự thật hiển nhiên)
He didn’t know thatEmily likes orange juice (sở thích)

2. Quy tắc 2

Khi mệnh đề chính ở thì hiện tại (present) hoặc tương lai (future), mệnh đề phụ có thể chia theo bất kì thì nào để câu đi theo một logic và có nghĩa. Ví dụ:

Mệnh đề chínhMệnh đề phụ
I thinkhe didn’t like the cake
He believes thatthe food will be tasty
She will think thatwe didn’t invite her on purpose.

3. Quy tắc 3

Nếu mệnh đề phụ được bắt đầu bởi liên từ so sánh (than), mệnh đề phụ có thể được chia ở bất kì thì nào. Ví dụ:

Mệnh đề chínhMệnh đề phụ
They miss him morethan they will miss anything
They miss him morethan they miss anything
They miss him morethan they missed anything

4. Quy tắc 4

Khi chia mệnh đề chính ở thì tương lai, chúng ta không sử dụng thì tương lai cho mệnh đề phụ và sẽ sử dụng những từ nối hai mệnh đề như when, until, before, after, etc.

Mệnh đề chínhMệnh đề phụ
I will waituntil you come back
They will eatwhen the show finishes
We will call youafter you finish your lesson

5. Quy tắc 5

Khi sử dụng các cụm If only, wish, what if, mệnh đề đi sau sẽ luôn ở thì quá khứ. Ví dụ:

Mệnh đề chínhMệnh đề phụ
I wishI could eat more
If onlyhe knew the truth
What ifshe gave up working for that company

BÌNH LUẬN

Chưa có bình luận

VIẾT BÌNH LUẬN