IELTS Writing task 2: Dạng đề Argumentative essay

Argumentative essay gồm có các loại đề Opinion, Agree or Disagree. Một bài viết task 2 phải có đủ 3 phần mở bài, thân bài và kết bài. Vậy chúng ta nên lập dàn bài và triển khai ý như thế nào, các bạn hãy cùng Engtalk tìm hiểu qua bài viết này nhé.

Ví dụ với đề: As a result of electronic inventions such as the computer and television, people do less physical activity, and this is having a negative effect on their health. To what extent do you agree or disagree?

1. Mở bài (Introduction):

There is no doubt that modern electronic inventions have transformed people’s daily lives in a better way. However, these inventions also cause them to be inactive and spend less time taking exercise. I fully agree with the notion that excessive screen time negatively influences people’s health.

Đối với phần mở bài, chúng ta phải:

  • Nêu rõ ý kiến của mình: đồng ý, không đồng ý, hoặc đồng ý một phần. Không nên trả lời vòng vo vì như vậy sẽ khiến phần mở bài bị lan man và dễ mất điểm.

Ở phần mở bài tham khảo, chúng ta hoàn toàn đồng ý với quan điểm của đề bài là “this is having a negative effect on their health”, nên chúng ta có thể viết “I fully agree with the notion / I believe that excessive screen time negatively influences people’s health.”

2. Thân bài (Body):

  • Ở thân bài, chúng ta có thể chia ra 2 đoạn. Ở mỗi đoạn, chúng ta sẽ bao gồm các ý lớn và đưa ra dẫn chứng, giải thích cho các ý đó. Ví dụ tham khảo:

Firstly, it is undeniable that these digital devices make people’s lives more convenient. People can easily get access to any information on the Internet and connect with others in many parts of the world. Additionally, they can keep in touch with their long-distance family members or acquaintances, which helps to maintain their relationship with each other.

  • Ở đoạn đầu, chúng ta có thể nêu những mặt tốt của thiết bị điện tử và lợi ích khi sử dụng chúng. Sau đó đưa ra các ví dụ như là “get access to any information”, “connect with others in many parts of the world”, etc.

Despite the advantages mentioned above, the main drawback of using these technologies is that people get used to them at an early age and become less physically active. Many children spend hours on their phones or computers playing video games and surfing the Internet, which has been proven to cause backbone problems and visual impairment in later years. Moreover, office workers also suffer from the same problem because they are expected to sit down for 8 hours or even more, looking at a computer screen with almost no breaks in between. And as a result of low physical activity, a huge amount of the world population suffers from obesity and other serious illnesses.

  • Ở đoạn hai, chúng ta sẽ nêu những tác hại khi sử dụng các thiết bị điện tử. Sau khi nêu ra được tác hại đầu tiên “people get used to them at an early age and become less physically active”, chúng ta có thể đưa ra dẫn chứng “Many children spend hours on their phones or computers playing” và tương tự như vậy.

  • Vì ở mở bài, chúng ta đồng ý với việc những thiết bị điện tử gây hại cho sức khỏe của con người, nên chúng ta sẽ tập trung hơn vào mặt bất lợi (đoạn 2) mà không nêu ra quá nhiều lợi ích của nó. Đó là lý do vì sao đoạn 2 có nhiều ví dụ dẫn chứng hơn ở đoạn đầu.

3. Kết bài (Conclusion):

In conclusion, despite the benefits of using technology devices, the negative impacts they bring to our lives are irrefutable. After spending time on screen, people should make sure to take a reasonable amount of exercise.

  • Phần kết bài chỉ cần 2 tới 3 câu là đủ. Ở phần này, chúng ta cần tóm tắt, khẳng định lại quan điểm của mình theo các ý đã nêu ở thân bài. Lưu ý là chúng ta không được nêu thêm luận điểm nào khác và không viết y chang phần mở bài.

Bài viết hoàn chỉnh:

There is no doubt that modern electronic inventions have transformed people’s daily lives in a better way. However, these inventions also cause them to be inactive and spend less time taking exercise. I fully agree with the notion that excessive screen time negatively influences people’s health.

Firstly, it is undeniable that these digital devices make people’s lives more convenient. People can easily get access to any information on the Internet and connect with others in many parts of the world. Additionally, they can keep in touch with their long-distance family members or acquaintances, which helps to maintain their relationship with each other.

Despite the advantages mentioned above, the main drawback of using these technologies is that people get used to them at an early age and become less physically active. Many children spend hours on their phones or computers playing video games and surfing the Internet, which has been proven to cause backbone problems and visual impairment in later years. Moreover, office workers also suffer from the same problem because they are expected to sit down for 8 hours or even more, looking at a computer screen with almost no breaks in between. And as a result of low physical activity, a huge amount of the world population suffers from obesity and other serious illnesses.

In conclusion, despite the benefits of using technology devices, the negative impacts they bring to our lives are irrefutable. After spending time on screen, people should make sure to take a reasonable amount of exercise.

Hy vọng những kiến thức trên sẽ giúp các bạn chinh phục được đề Argumentative essay cho phần thi IELTS Writing task 2 nhé.